yêu cầu
  • (v) yêu cầu, đòi hỏi

demand

  • (v) yêu cầu có tính pháp lí

mandate

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License