vườn
  • (n) khu vườn

garden

  • (n) vườn cây gỗ (để nghiên cứu)

arboretum

  • (n) vườn cây cảnh [thường để tham quan và nghiên cứu]

botanical garden
botanic garden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License