truyền hình
  • (n) chương trình truyền hình

television program

  • (n) buổi ghi hình có khách mời (thường là 1 celebrity nói về bản thân, hoặc 1 nhóm người thảo luận về 1 vấn đề nào đó)

a talk show

  • (n) người dẫn chương trình truyền hình

host

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License