tòa án

Xem kháng án

 • (n) tòa án
 • (n) phiên xử

trial

 • (n) chánh án

judge

 • (n) bồi thẩm đoàn

jury

 • (n) phán quyết

verdict

 • (n) công lý

justice

 • (n) quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý

immunity

 • (n) quyền miễn trừ ngoại giao

diplomatic immunity

 • (n) nguyên đơn [the party who initiates a lawsuit]

plaintiff
complainant

 • (n) bị đơn

defendant

 • (n) bản khai có tuyên thệ

affidavit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License