tàu thuyền
  • (n) tàu, thuyền

ship

  • (n) tàu lai, tàu kéo

tugboat —> harbor tug, river tug

  • (n) tàu buôn, thuyền buôn

vessel

  • (n) tàu ngầm

submarine

  • (n) xà lan (sà lan)

barge

  • (n) đoàn thuyền, đoàn tàu [A fleet of ships or boats]

flotilla

  • (v) mắc cạn

run aground

  • (v) lật úp

keel over

Example:

  1. The vessel ran aground and keeled over in shallow waters.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License