Chào mừng đến với Tra Từ.org

Đây là trang nhà

Với mục đích là nơi để những người quan tâm phát triển vốn từ vựng, cũng như cách hành văn trong khoa học bằng tiếng Anh (hi vọng sẽ có thêm ngôn ngữ khác), '''Tratu.wikidot.com''' sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu đó của bạn đọc.

Một số trang tham khảo tốt:

 1. Wikidiff So sánh sự khác biệt giữa hai từ
 2. Wikitionary tiếng Anh
 3. Meriam Webster
 4. Collins Cobuild
 5. Longman Dict
 6. The Free Dictionary
 7. Dictionary.com
 8. Tổng hợp All-in-one Dict
 9. Y học Anh-Việt
 10. Dictionary Free Software
 11. VDict Anh-Việt, Việt-Anh
 12. Audio English
 13. Using English (grammar, idioms, irregular verbs...)
 14. Phrasal verbs
 15. Forum Về Anh Ngữ vs. các ngôn ngữ khác
 16. Better Writing
 17. Tìm từ viết tắt
 18. Tìm thành ngữ
 19. Từ điển đồng nghĩa
 20. Phát âm từ vựng
 21. Phát âm tên 1
 22. Phát âm tên 2

Để tìm hiểu văn phạm, ta hãy bắt đầu từ đây, với 4 cấu trúc cơ bản:

Cấu trúc Kí hiệu phân cách Ví dụ
Clause (Mệnh đề) @ @ Today is a very beautiful Sunday @
Group (Nhóm từ) | @Today | is | a very beautiful Sunday @
Word (Từ) khoảng trắng @ Today is a very beautiful Sunday @
Morpheme (Hình vị) không có chú ý cách dùng số ít của động từ to be

Latin words

Phrases-Idioms

Adverb of clause

Undefined words

Một số vấn đề về giao tiếp:
Giao tiếp

Một số vấn đề về cách hành văn:
Dùng từ 'very'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License