rừng cây
  • (n) rừng cây

forest

  • (n) rừng nhiệt đới

jungle

  • (n) nhân viên kiểm lâm, nhân viên lâm nghiệp

ranger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License