Part Of Speech

Tiếng Việt: loại từ
Trong ngôn ngữ học, việc phân loại ngữ nghĩa một cách có hệ thống các từ đã diễn ra lâu đời. Có 2 loại chính là lớp các từ mở (open word classes) và lớp các từ đóng (closed word classes)1. Mỗi ngôn ngữ có một cách phân loại chi tiết khác nhau, ở đây ta tập trung vào tiếng Anh.

 • Lớp các từ mở tức là lớp mà số lượng các từ có thể tăng thêm (có thể có thêm từ mới vào lớp này)
  • danh từ
  • động từ chính (không phải auxiliary verb)
  • tính từ
  • trạng từ
  • cảm thán từ
 • Lớp các từ đóng tức là lớp mà các từ thành phần cố định (hoặc hiếm khi có thêm từ mới được thêm vào)

Qua một số quá trình thay đổi. đến nay, tiếng Anh chia từ ra làm 8 loại: động từ (verb), danh từ (noun), đại từ, tính từ (adjective), trạng từ (adverb), giới từ (preposition), liên từ (conjunction) và thán từ (interjection). Trong tiếng Anh, không có từ nào được gọi là thuộc vào một loại cố định trong 8 loại trên, tùy vào ngữ cảnh, mà nó có thể thuộc loại này hay loại khác. Vì thế, trong quá trình sử dụng, phải hết sức cẩn thận để tránh nhầm lẫn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License