nhà thờ
  • (n) nhà thờ (tin lành, thiên chúa)

church

  • (n) nhà chùa

temple
pagoda

  • (n) nhà thờ Hồi Giáo

mosque

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License