nguy hiểm
  • (a) nguy hiểm

dangerous

  • (a) (hàm ý nhấn mạnh, nói về một hành động của ai đó) cực kì ngớ ngẩn và không thể kiểm soát

maniac, lunatic

Example:

  1. Driving in this narrow street with a speed of 60 miles per hours is maniac
  • (n) kẻ hung hãn và nguy hiểm

maniac

Example:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License