Liên Từ

Liên từ (conjunction) là từ nối 2 từ (words), hoặc 2 nhóm từ (phrases), hoặc 2 mệnh đề (clauses) lại với nhau.
Xem thêm Part Of Speech
Về cơ bản, có 3 loại:

  1. Coordinating Conjunctions: kết nối 2 thành phần có chức năng cú pháp giống nhau (subject+subject, verb phrase+verb phrase, sentence+sentence)
  2. Subordinating Conjunctions: kết nối 2 mệnh đề phụ thuộc nhau (mệnh chính gọi là independent clause, còn mệnh đề phụ thuộc gọi là dependent clause)
  3. Correlative Conjunctions: kết nối hai thành phần câu (không phải là mệnh đề) có vai trò ngữ pháp ngang nhau (2 words, 2 phrases)

Loại 1

FOR - dùng để giới thiệu lí do đưa ra mệnh đế kế đi sau. For a strong collaboration, we need to push more information exchange
AND - đối 2 thành phần có vai trò cú pháp giống nhau I bought a mobile and a pair of glasses
NOR - cái này thì ít dùng, và thường dùng trong cấu trúc neither-nor
BUT - nối 2 ý tưởng trái nghịch nhau lại
OR - nối hai ý tưởng thay thế cho nhau được
YET - rất giống với 'but' vì nó cũng nối 2 ý kiến trái nghịch
SO - diễn ta ý đi sau nó là kết quả của ý trước I have been working through for hours, so I hope you can fix it.

Loại 2

BECAUSE, AS, SINCE - giới thiệu nguyên nhân trong mối quan hệ nhân quả giữa 2 ý tường as the weather is getting bad, I may not be late
SO - giới thiệu phần "quả" trong mối quan hệ nhân quả giữa 2 ý tưởng
ALTHOUGH, (even) THOUGH, WHEREAS, WHILE - dùng để diễn tả sự đối nghịch giữa 2 ý tưởng
AFTER - diễn tả thời gian

Loại 3

both … and
not only … but also
not … but
either … or
neither … nor
whether … or
as … as

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License