lương bổng
  • (n) lương

wage (tính theo giờ làm việc) (money per hour)
salary (cố định)

  • (n) lương hưu

pension

  • (n) thu nhập

income

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License