lạc đà
  • (n) lạc đà

camel

  • (n) lạc đà không bướu

llama

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License