kiên định
  • (a) kiên định

stable

  • (a) không kiên định, phiếm định

astatic

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License