không thương tiếc
  • (phr) không thương tiếc, không khoan nhượng

no mercy

Example:

  • (a) không thương xót, không nương tay

relentless

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License