khẩu ngữ
  • (n) khẩu ngữ [từ ngữ cửa miệng, ý nói là từ ngữ hay dùng khi đề cập đến một cái gì đó, dạng như slang]

catchword [especially to exemplify a notion, class, or quality]

motto
slogan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License