hòn đá
  • (n) hòn đá, viên đá

stone

  • (n) đá nguyên khối (thường dùng làm cột trụ trong các công trình lớn)

monolith

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License