hình vành khăn
  • (n) hình vành khăn (là vùng giữa 2 đường tròn đồng tâm)

annulus

Mở rộng ra 3 chiều: ta có khái niệm spherical shell

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License