hàm răng
  • (n) răng

tooth / teeth

  • (n) hàm răng

jaw

  • (v) làm sạch kẽ răng (giữa 2 răng) dùng chỉ nha khoa

floss

  • (n) chỉ nha khoa

dental floss

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License