Group

Group, nhóm từ, được chia làm 3 loại

 • nominal groups (NG)
 • adjectival groups (AdjG)
 • adverbial groups (AdvG)

Mỗi loại lại được cấu thành từ 3 thành phần chức năng chính (theo thứ tự xuất hiện):

 • a pre-modifier (m)
 • a head (h) - là
  • một danh từ noun, đại từ pronoun hay tên riêng proper name —> NG
  • một tính từ —> AdjG
  • một trạng từ —> AdvG
 • a post-modifier(m) hay còn gọi là qualifier
  • complement (c) là một trường hợp đặc biệt của post-modifier —> NG hoặc AdjG. Nó cấu trúc là bắt đầu một giới từ hay là một that-clause. Example: the belief that he is always right.

CHÚ Ý
Với NG, ta có phân biệt giữa:

 • modifiers: nhằm mô tả, phân loại cho head
 • determiners (d): nhằm xác định tính sở hữu, tính xác định hay về mặt số lượng
  • tính sở hữu (possesiveness) : his, her, John's
  • tính xác định (definiteness): this, those, that…
  • số lượng (quantity): five cars

Example:

 1. NG : dmhm = those | beautiful | paintings | by Goya
 2. AdjG: mhc = extremely | difficult | to translate
 3. AdvG:mhm = very | carefully | indeed

Nominal groups

Chú ý ví dụ sau1

Those five beautiful shiny Jonathan apples sitting on the chair

Với appleshead, Those five beautiful shiny Jonathanpre-modifier và cuối cùng sitting on the chairpost-modifier.

Adverbal groups

Động từ chính của AdvG là một lexical verb (v), pre-modifier của nó có thể là một auxiliaries (x). Auxiliary đứng đầu tiên, thì được gọi là finite operator, nó cung cấp thông tin về thì (tense), thể thức (modality), số lượng (ít, nhiều) và ngôi (thứ nhất, thứ hai, thứ ba).
Post-modifier, nếu có, thường là một adverbial particle (p). Chúng có thể liên tục hoặc không liên tục, e.g.: I'll ring you up in the morning.
Việc kết hợp giữa lexical verbpost-modifier là cơ sở của các idioms.

Example:

 1. v : plays
 2. ov : has | played
 3. oxv : will | be | playing
 4. oxxv : must | have | been | played
 5. vp : ring | up (syn: telephone)
 6. vp : take | over

Adjectival groups

Bibliography
1. English grammar: A University Approach, Angela Downing, Philip Locke, 2006
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License