dân chúng
  • (n) người, dân

people

  • (n) dân chúng

populace

  • (n) phó thường dân, người bình thường (không giữ chức vụ gì cả)

commoner

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License