đạt được
  • (v) đạt được

accomplish

  • (v) đạt được (cái gì đó to tát)

achieve

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License