Clause

Clause là mệnh đề, có nhiều cách để phân loại. Sau đây là 2 cách phân loại.

finitenon-finite clauses (hay infinite clause).

Trung tâm của một mệnh đề là verbal group, nên hệ thống phân loại này dựa vào phân loại của động từ trong verbal group.
Nếu động từ cho biết thì (tense) và thể thức/sắc thái (modality) của mệnh đề, thì ta nói mệnh đề đó là finite clause. Ngược lại, nếu thiếu một trong hai thông tin trên, ta gọi nó là nonfinite clause (hay non-tensed.)
Các dạng sau được coi là nonfinite clauses

 • to-infinitive clauses
 • bare infinitive clauses
 • -ing participial clause
 • -en participial clause

Như vậy, ta chú ý là non-finite clause không hoàn thiện và do đó không thể đứng độc lập, nó luôn là một mệnh đề con (subclause) và cần phải có một finite main clause.

Example:

 1. I want to come back soon.
 2. She helped me solve the problem for the Math class.
 3. We found Ann accompanying her boss to the meeting.
 4. The invitations were sent written by hands.
 5. He made me do it.

dependentindependent clauses

Ở cách phân loại này, chỉ có independent clause là có thể đứng một mình. Dependent clause luôn phải đi kèm theo independent clause trong một câu. Independent clause hoàn thiện về cả ngữ pháp và nội dung và vì thế nó là finite clause. Với dependent clause, nó có thể là finite hoặc non-finite.
Các điểm chính cần lưu ý. Thứ nhất, chỉ có independent clause mới có các biến thể khác nhau về mặt cấu trúc. Điều này không xảy ra với dependent clause, cho dù nó là finite. Có 4 cấu trúc khác nhau của independent clause

 • declarative (trần thuật)
 • interrogative (phủ định)
 • imperative (mệnh lệnh)
 • exclamative (cảm thán)

Example:

 1. We've been to Rome.
 2. I don't like the way you're talking about her.
 3. Give me Jack's phone number.
 4. What a large apartment he has!

Thứ hai, để kết nối giữa dependent clauseindependent clause trong cùng một câu, ta thường dùng liên từ.


Xem syntactic element để tìm hiểu các thành phần bên trong một clause.

Bibliography
1. English grammar: A University Approach, Angela Downing, Philip Locke, 2006
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License