bài toán
  • (n) bài toán, vấn đề

problem

  • (n) câu hỏi

question

  • (n) câu hỏi hóc búa

conundrum /kəˈnəndrəm/

  • (n) câu đố

riddle

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License