bằng cấp
  • (n) bằng cấp

degree

  • (n) nơi cung cấp bằng (dù thật nhưng) không có giá trị, bằng không được công nhận

degree mill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License