âm thanh
  • (n) âm thanh

sound

  • (n) tiếng ồn

noise

  • (n) âm thanh nhỏ, tự như âm thanh tao ra do tiếng cọ xát với áo quần, giấy báo khi vo lại… [ dry cracking sound]

rustling

  • (n) giọng nói nhỏ

murmur

(a) murmurous

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License