Chào mừng đến với Tra Từ.org

Đây là trang nhà

Với mục đích là nơi để những người quan tâm phát triển vốn từ vựng, cũng như cách hành văn trong khoa học bằng tiếng Anh (hi vọng sẽ có thêm ngôn ngữ khác), '''Tratu.wikidot.com''' sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu đó của bạn đọc.

Một số trang tham khảo tốt:

 1. Wikitionary tiếng Anh
 2. Meriam Webster
 3. Collins Cobuild
 4. Longman Dict
 5. The Free Dictionary
 6. Dictionary.com
 7. Tổng hợp All-in-one Dict
 8. Y học Anh-Việt
 9. Dictionary Free Software
 10. VDict Anh-Việt, Việt-Anh
 11. Audio English
 12. Using English (grammar, idioms, irregular verbs...)
 13. Phrasal verbs
 14. Forum Về Anh Ngữ vs. các ngôn ngữ khác
 15. Better Writing
 16. Tìm từ viết tắt
 17. Tìm thành ngữ
 18. Từ điển đồng nghĩa
 19. Phát âm từ vựng
 20. Phát âm tên 1
 21. Phát âm tên 2

Để tìm hiểu văn phạm, ta hãy bắt đầu từ đây, với 4 cấu trúc cơ bản:

Cấu trúc Kí hiệu phân cách Ví dụ
Clause (Mệnh đề) @ @ Today is a very beautiful Sunday @
Group (Nhóm từ) | @Today | is | a very beautiful Sunday @
Word (Từ) khoảng trắng @ Today is a very beautiful Sunday @
Morpheme (Hình vị) không có chú ý cách dùng số ít của động từ to be

Latin words

Phrases-Idioms

Adverb of clause

Undefined words

Một số vấn đề về giao tiếp:
Giao tiếp

Một số vấn đề về cách hành văn:
Dùng từ 'very'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License